Hlásenia

Obecné hlásenia ktoré ste možno nepočuli

28.03.2024 10:45 hod

Zákaz zakladania ohňa a vypaľovanie trávy

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách apeluje na Všetkých občanov, aby predchádzali vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi a dôsledne dodržiavali zákaz : -vypaľovania trávy -zakladania ohňov a používanie otvoreného ohňa v prírode, v miestach a priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu . V prípade porušenia tohto zákazu môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100€ a v priestupkovom konaní až do výšky 331€ .

20.10.2023 10:50 hod

chryzantémy

Súkromný podnikateľ dôjde dnes 20.10.2023 medzi 11:30 - 12:00 hod pred OÚ v Borinke predávať chryzantémy rôznych veľkostí za výhodné ceny.

15.03.2022 09:15 hod

Výzva

Výzva na zaplatenie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností a dani za psa a VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli tieto dane a poplatky splatné v lehote poslednej splátky uvedenej v rozhodnutí. Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, a to zaplatením na účet obce Borinka, a tak sa vyhli prípadnému vymáhaniu nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní.