Rozana - Rýchly prístup k informáciam mesta alebo obce

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky stránky rozana.sk

I. Predmet zmluvy

 1. Predmetom poskytovaných služieb poskytovateľa je poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA poskytovateľom užívateľovi na základe Zmluvy alebo Objednávky o poskytovaní služieb komunikačnej služby ROZaNA uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom (ďalej len Zmluva) a prípadne objednávky, ktorá samostatne upravuje podmienky poskytovania doplnkových a asistenčných služieb (ďalej len Objednávka). Tieto dokumenty upravujú konkrétne práva a povinnosti a sú realizačnými zmluvami.
 2. Základný rámec zmluvného vzťahu vytyčujú tieto Podmienky komunikačnej služby ROZaNA(ďalej len Podmienky) a prípadne aj rámcová zmluva o poskytovaní služieb komunikačnej služby ROZaNA.

II. Cena a platobné podmienky

 1. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi riadne a včas odmenu stanovenú v Zmluve alebo v Objednávke.
 2. Ak je Zmluvou alebo Objednávkou objednaná služba na viac zúčtovacích období Poskytovateľ vystaví a zašle Užívateľovi daňový doklad za služby vopred 1x ročne, vždy v mesiaci december daného roka na nasledujúci kalendárny rok, v prípade že zmluva nadobudne platnosť počas kalendárneho roka vystaví Poskytovateľ daňový doklad s vyčíslenou alikvótnou časťou za obdobie od vzniku účtovného obdobia do konca kalendárneho roka. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.
 3. Ak je Zmluvou alebo Objednávkou objednaná služba jednorazová, je Poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru za také plnenie ihneď po dodaní služby.
 4. V prípade technickej podpory Poskytovateľ vystaví a zašle Užívateľovi daňový doklad ihneď po vykonaní služby. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.
 5. Ak Užívateľ neuhradí faktúru ani do 30 dní po lehote splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený obmedziť poskytovanie služieb.
 6. Splatnosť faktúr je dohodnutá v lehote 14 dní od vystavenia faktúry Poskytovateľom.
 7. Akceptácia týchto podmienok sa súčasne považuje za súhlas s vyúčtovaním ceny za objednané služby v elektronickej forme (ďalej len Elektronická faktúra). Užívateľ berie na vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že vystavením Elektronickej faktúry už Poskytovateľ nie je povinný posielať užívateľovi faktúry v papierovej forme. Poskytovateľ má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v papierovej forme.

III. Trvanie zmluvy

 1. Zmluva alebo Objednávka sa uzatvára na dobu, ktorá je v nej uvedená.
 2. Pokiaľ v Zmluve alebo v Objednávke nie je uvedené inak, platí pri plnení objednanom na viac zúčtovacích období, že začiatkom doby plnenia je prvý deň mesiaca nasledujúceho po uzatvorení Zmluvy alebo potvrdení Objednávky, dobou plnenia je 1 rok, uplatní sa automatické predĺženie podľa čl. III ods. 3 Podmienok a interval platby je jednoročný.
 3. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana neoznámi pri opakujúcom sa plnení objednanom na viac zúčtovacích období druhej zmluvnej strane, že trvá na ukončení príslušného plnenia, a to najneskôr 3 mesiace pred dátumom ukončenia poskytovania služieb podľa Zmluvy alebo Objednávky, po uplynutí doby poskytovania dohodnutého plnenia sa poskytovanie plnenia automaticky predlžuje o jeden rok. Také predĺženie doby trvania sa použije aj opakovane.

IV. Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je oprávnený bezodkladne obmedziť alebo zastaviť poskytovanie služieb v prípadoch, kedy sú služby Užívateľom užívané v rozpore s dobrými mravmi, platnými právnymi predpismi, zmluvnými dokumentmi. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť alebo pozastaviť plnenie predmetu Zmluvy výslovne na dobu, kedy voči nemu Užívateľ neplní svoje záväzky.

V. Povinnosti a zodpovednosť Užívateľa

 1. Užívateľ sa zaväzuje používať komunikačnú službu ROZaNA v súlade s rámcovou zmluvou, Zmluvou, Objednávkou, týmito Podmienkami a platným právnym poriadkom.
 2. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť prístupy do komunikačnej služby ROZaNA len oprávneným osobám.
 3. Užívateľ je plne zodpovedný za obsah a formu ním komunikovaných oznámení, vrátane autorskoprávnej zodpovednosti, pretože prostredníctvom užívateľského rozhrania sám odovzdáva jednotlivé oznámenia príjemcom informácií. Užívateľ berie na vedomie, že táto jeho zodpovednosť nezaniká žiadnou činnosťou Poskytovateľa, keďže stále zostáva odosielateľom oznámenia.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že telefónne čísla môžu meniť svojho majiteľa, a zaväzuje sa prijať vhodné opatrenia, ktoré od neho možno požadovať, aby sa oznámenia dostali k osobe, ktorá má byť ich adresátom, teda aby nepresné údaje boli opravené alebo vymazané.
 5. Ak má byť podľa všetkých okolností príjemcom informácie (adresátom notifikačného oznámenia) neplnoletá osoba, najmä však osoba mladšia ako 15 rokov (napr. v prípade notifikácií v rámci školských krúžkov a pod.), užívateľ sa výslovne zaväzuje zaistiť súhlas jej zákonného zástupcu so zasielaním takýchto oznámení.
 6. Užívateľ je povinný zdržať sa zasielania akýchkoľvek marketingových oznámení mimo pracovné dni v čase pred 8. hodinou a po 18. hodine. Užívateľ sa ďalej zaväzuje užívať obozretne tzv. push notifikácie v mobilnej aplikácii (oznámenia, ktoré sa príjemcovi informácie objavia priamo na displeji mobilného telefónu) a využívať ich tak, aby nedochádzalo k obťažovaniu príjemcu informácie.
 7. V prípade marketingových oznámení sa užívateľ zaväzuje zaistiť dodržiavanie všetkých ustanovení o regulácií reklamy a o zasielaní obchodných oznámení podľa platných právnych predpisov (najmä zák. č. 147/2001 Z. z. a zák. č. 22/2004 Z. z., v platnom znení). Pokiaľ sú príjemcovia informácií kontaktovaní marketingovým oznámením, je možné tak urobiť len s ich predchádzajúcim súhlasom, pričom Užívateľ je povinný takto poskytnutý súhlas Poskytovateľovi na jeho žiadosť kedykoľvek bezodkladne preukázať. Ďalej je povinnosťou Užívateľa správu označiť ako obchodné oznámenie, uviesť do marketingového oznámenia svoju totožnosť ako odosielateľa oznámenia, v koho mene sa komunikácia uskutočňuje, a jasne a zreteľne uviesť možnosť, ako jednoducho a bez akýchkoľvek nákladov prejaviť nezáujem o zasielanie ďalších marketingových oznámení. Užívateľ je najmä povinný zdržať sa zasielania oznámení, ktoré propagujú:
  1. nelegálny tovar a služby – najmä drogy, pornografiu, násilie,
  2. ohrozovanie rozumového, citového alebo mravného vývoja detí,
  3. spotrebiteľské úvery,
  4. lotériu, tipovanie a gambling,
  5. audiotexové linky,
  6. politické strany a hnutia alebo politické názory.

VI. Zodpovednosť za škodu, vylúčenie zodpovednosti

 1. V prípade, že obsah Užívateľom zasielaných oznámení preukázateľne poškodzuje Poskytovateľa alebo mu spôsobuje ujmu, a to z dôvodu, že je v rozpore s platnými právnymi predpismi, zmluvnými dokumentmi alebo odporuje dobrým mravom, najmä pokiaľ Užívateľ nedodrží obmedzenie pre zasielanie oznámení, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa náhradu celej skutočnej vzniknutej ujmy, predovšetkým zmluvných pokút a sankcií, ktoré Poskytovateľ zaplatil tretím stranám (štátnym orgánom, operátorom, ostatným zmluvným partnerom atď.) v dôsledku konania Užívateľa.
 2. Užívateľ je povinný nahradiť Poskytovateľovi ujmu vzniknutú každým svojím pochybením, ktoré môže spočívať najmä v tom, že:
  1. zadá k odoslaniu oznámenia, ktoré bude v rozpore s dobrými mravmi, s právnym poriadkom SR alebo zmluvnými dokumentmi; vzhľadom na to, že príjemcovia informácií môžu byť aj osoby mladšie ako 18 rokov, porušením dobrých mravov sa rozumie aj návrh služieb pre dospelých,
  2. bude poškodzovať iného súťažiteľa alebo poskytovateľa,
  3. príjemcovi informácií odmietne poskytnúť plnenie podľa svojho oznámenia alebo pre početnosť jeho oznámení bude jeho konanie z pohľadu priemerného spotrebiteľa vnímané ako hrubo obťažujúce.
 3. V prípade omeškania Užívateľa s úhradou za služby Poskytovateľa podľa ním vystavenej faktúry je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania od prvého dňa po splatnosti faktúry. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku:
  1. poruchy, opravy alebo údržby sietí mobilných operátorov, alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb,
  2. obmedzenia alebo zastavenia poskytovania služby v dôsledku obmedzenia alebo zastavenia poskytovania služby zo strany mobilného operátora alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb, napríklad v dôsledku štrajku, lokálneho výpadku elektrického prúdu, teroristického útoku, živelných pohrôm, iných krízových situácií a podobne,
  3. nesprávneho použitia systému komunikačnej služby ROZaNA alebo ktorejkoľvek jej časti užívateľom,
  4. nesprávneho použitia systému komunikačnej služby ROZaNA alebo ktorejkoľvek jej časti, a to výslovne mobilnej aplikácie, zo strany príjemcov informácií; takým nesprávnym použitím sa rozumie napr. nepravdivé hlásenie podnetov alebo nepravdivá odpoveď v ankete,
  5. chýb v prenose, nekvality dát alebo nedostatočnej bezpečnosti dát počas prenosu prostredníctvom prostriedkov iných subjektov,
  6. nedostupnosti služieb v dôsledku nedostatočného alebo nefunkčného pripojenia k sieti internet na strane užívateľa.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ získa od príjemcov informácií prostredníctvom registračného formulára alebo iným spôsobom ich osobné údaje, ktoré bude využívať a spracúvať výlučne pre potreby komunikačných služieb podľa rámcovej zmluvy, Zmluvy, Objednávky a Podmienok. Tieto osobné údaje vloží do zabezpečenej databázy spravovanej poskytovateľom. Užívateľ je prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjektom, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Poskytovateľ je sprostredkovateľom týchto osobných údajov, teda subjektom, ktorý na základe poverenia prevádzkovateľa osobné údaje spracúva. Užívateľ je v postavení prevádzkovateľa a poskytovateľ v postavení sprostredkovateľa aj v prípade, keď osobné údaje získa pre užívateľa poskytovateľ. Osobné údaje budú z databázy odstránené skončením doby platnosti súhlasu príjemcu informácií so spracúvaním osobných údajov, alebo skončením platnosti zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr.
 2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napr. meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo identifikácia podľa prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity. Predmetom spracúvania sú osobné údaje jednotlivých príjemcov informácií zapojených do komunikačnej služby ROZaNA a taktiež osobné údaje kontaktných osôb subjektov zapojených do tejto služby (najmä obcí a príspevkových organizácií). Doba trvania spracúvania sa zhoduje s dobou zapojenia obce do komunikačnej služby ROZaNA; pri spracúvaní na základe súhlasu dotknutej osoby je doba spracúvania počas platnosti tohto súhlasu. Zámerom Poskytovateľa je komunikačnú službu rozvíjať aj po tejto dobe, takže sa dá predpokladať jej predĺženie. Povahou spracúvania je dobrovoľné získanie osobných údajov od dotknutých osôb na základe informovaného súhlasu s ich spracúvaním, a samotné spracúvanie osobných údajov, pričom ide najmä o meno a priezvisko a kontaktné a lokalizačné údaje. Účelom spracúvania je zaistenie fungovania komunikačnej služby ROZaNA, najmä zasielanie informačných a krízových správ, zistenie názoru v anketách a taktiež informovanie o novinkách.
 3. Na zabezpečenie ochrany osobných údajov sa Poskytovateľ zaväzuje:
  1. spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Užívateľa, vrátane otázok poskytnutia osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ mu toto spracúvanie už neukladajú právo Únie alebo členského štátu, ktoré sa na poskytovateľa vzťahuje; v takom prípade Poskytovateľ Užívateľa informuje o tejto právnej požiadavke pred spracúvaním, ibaže by tieto právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu,
  2. zaistiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; táto povinnosť mlčanlivosti musí trvať aj po skončení zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a osobou oprávnenou spracúvať osobné údaje,
  3. prijať všetky opatrenia požadované podľa článku 32 GDPR, teda s prihliadnutím na stav techniky, nákladov na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre práva a slobody fyzických osôb, vykonať vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaistil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku, vrátane:
   1. pseudonymizácie a šifrovania osobných údajov,
   2. schopnosti zaistiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracúvania,
   3. schopnosti obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim včas v prípade fyzických či technických incidentov,
   4. procesu pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zaistenie bezpečnosti spracúvania,
   5. pri posudzovaní vhodnej úrovne bezpečnosti sa zohľadnia najmä riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, najmä náhodné alebo protiprávne zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie odovzdávaných, uložených alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim,
 4. zohľadniť povahu spracúvania, byť Užívateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pri plnení Užívateľovej povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby,
 5. byť Užívateľovi nápomocný pri zohľadnení povahy spracúvania a informácií, ktoré má k dispozícii, pri
  1. zabezpečení spracúvania osobných údajov,
  2. ohlasovaní prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov dozornému úradu,
  3. oznamovaní prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov dotknutým osobám, a prípadne tiež pri posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov,
  4. predchádzajúcich konzultáciách pred spracúvaním s dozorným úradom,
 6. v súlade s rozhodnutím Užívateľa všetky osobné údaje buď vymazať, alebo ich vrátiť Užívateľovi po ukončení poskytovania služieb spojených so spracúvaním, a vymazať existujúce kópie, pokiaľ právo Únie alebo členského štátu nepožaduje uloženie daných osobných údajov,
 7. poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené povinnosti stanovené v tomto článku, a umožniť audity, vrátane inšpekcií, vykonané Užívateľom alebo iným audítorom, ktorého Užívateľ poveril, a k týmto auditom poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť.
 8. Poskytovateľ je oprávnený so súhlasom Užívateľa využiť na zabezpečenie plnenia aj subdodávateľa. Poskytovateľ bude Užívateľa informovať o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších sprostredkovateľov alebo ich nahradenia, a poskytne tak prevádzkovateľovi príležitosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Subdodávateľovi budú na základe zmluvy alebo iného právneho aktu podľa práva Únie alebo členského štátu uložené rovnaké povinnosti na ochranu údajov, aké sú uvedené v týchto podmienkach alebo inom právnom akte medzi Poskytovateľom a Užívateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení. Pokiaľ nebude subdodávateľ plniť svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov, zodpovedá Užívateľovi za plnenie jeho povinností aj naďalej plne Poskytovateľ.
 9. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať Užívateľa v prípade, že podľa jeho názoru určitý pokyn porušuje GDPR alebo iné predpisy Únie alebo členského štátu týkajúce sa ochrany údajov.
 10. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi tieto dodatočné záruky, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR:
  1. kontrola neoprávnených prístupov k osobným údajom,
  2. šifrovaný prenos dát od Poskytovateľa,
  3. umiestnenie dátového úložiska s osobnými údajmi v uzamknutej miestnosti,
  4. záloha dát vykonaná do inej lokality šifrovaným prenosom s prístupom len poverených osôb Poskytovateľa.

VIII. Podmienky poskytovaných služieb

 1. Popis poskytovanej služby:
  1. Poskytovateľ zaisťuje prevádzku komunikácie prostredníctvom siete internet Pre využívanie tejto služby je nevyhnutné, aby Užívateľ disponoval pripojením k internetu.
  2. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť poskytovanie služieb komunikačnej služby ROZaNA zo závažných technických alebo prevádzkových dôvodov a z dôvodov vyššej moci. Poskytovateľ je podľa svojej voľby oprávnený poskytovanie služby, prípadne technicky súvisiace služby, obmedziť alebo prerušiť v týchto prípadoch:
   1. ak vznikne podozrenie, že Užívateľ uzatvoril Zmluvu na základe nepravdivých údajov,
   2. Užívateľ sa prostredníctvom služby dopustil protiprávneho konania,
   3. Užívateľ ohrozuje prevádzku siete, použil službu k rozosielaniu nevyžiadaných obchodných oznámení v rozpore s Obchodnými podmienkami,
   4. Užívateľ bez súhlasu Poskytovateľa zasahoval do technických zariadení, ktoré sú vo vlastníctve alebo v nájme Poskytovateľa,
   5. Užívateľ riadne a včas neuhradil cenu za poskytnutú službu na základe vyúčtovania, a to ani v náhradnej lehote stanovenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 1 týždeň.
   Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak účastník:
   1. opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia ROZaNA alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
   2. nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 30 dní po dni splatnosti,
   3. opakovane porušuje podmienky zmluvy o poskytovaní služieb.
  3. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať svoje technické riešenie v takom technickom a prevádzkovom stave, aby bola dosahovaná obvyklá kvalita služieb s využitím siete GSM, prípadne iných štandardov pre telekomunikačné siete, kvalita stanovená normami GSM a garantovaná mobilnými operátormi.
  4. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť podstatné technické parametre služby, pokiaľ je taká zmena dôsledkom podstatných zmien technických parametrov služby zo strany mobilných operátorov alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb. Poskytovateľ nie je oprávnený meniť dáta vzniknuté prevádzkou služieb pre užívateľa inak ako technickým spracovaním v súlade s požiadavkami Užívateľa a dohodnutým obsahom služby.
  5. Službu je možné používať prostredníctvom virtuálnych zariadení, ktoré poskytovateľ poskytuje Užívateľom a ktoré Užívatelia ovládajú prostredníctvom webového rozhrania na internetovej adrese www.rozana.sk alebo cez API rozhrania.
  6. Osobné údaje Užívateľa ani osobné údaje príjemcov informácií nebudú zverejnené v zozname účastníkov, ktorého účelom je vyhľadávanie podrobného kontaktu o osobách. Taký zoznam nebude vydaný ani za iným účelom.
 2. Užívateľ smeruje svoje pripomienky a uplatňuje prípadné reklamácie kvality služby alebo jej účtovania elektronickou poštou na e-mailovú adresu mkhlasmkhlas.sk, telefonicky na číslo +421902848848 alebo na iné kontaktné údaje poskytovateľa uvedené na webových stránkach www.mkhlas.sk. Pripomienky alebo reklamácie je Užívateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa vadného plnenia Poskytovateľa. Poskytovateľ ich vyrieši najneskôr do 30 dní od obdržania.
 3. Doba trvania Zmluvy a tiež poskytovanie služieb elektronických komunikácií je stanovená dohodou v Zmluve, prípadne v ustanovení čl. III týchto Podmienok. Termín zahájenia poskytovania služieb elektronických komunikácií sa zhoduje so začiatkom doby plnenia podľa Zmluvy. Pre službu elektronických komunikácií je výpovedná lehota 3 mesiace.
 4. Práva a povinnosti zo Zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom s vylúčením kolíznych noriem. O sporoch medzi Užívateľom a Poskytovateľom rozhoduje príslušný súd Slovenskej republiky.
 5. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby v prípade narušenia bezpečnosti a integrity siete, bezpečnosti služby alebo pri zistení ich ohrozenia alebo zraniteľnosti.
 6. Užívateľ nie je povinný platiť žiadne úhrady v súvislosti s ukončením Zmluvy pred uplynutím doby trvania, pokiaľ nie je v Zmluve výslovne stanovené inak.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť Podmienky alebo ich časť pri zmene technických, prevádzkových, obchodných či organizačných podmienok na svojej strane alebo pri zmenách na trhu, a to v celom rozsahu. O všetkých zmenách bude užívateľ informovaný písomne alebo elektronickými prostriedkami s využitím údajov poskytnutých Užívateľom, a to najmenej mesiac pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien. V prípade, že užívateľ s novými Podmienkami nebude súhlasiť, je oprávnený túto zmluvu vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou. V prípade, že užívateľ, zmluvu nevypovie, má sa za to, že so zmenou súhlasí. Pokiaľ Užívateľ s novými Podmienkami nebude súhlasiť a ani zmluvu nevypovie, je oprávnený od zmluvy odstúpiť Poskytovateľ s mesačnou výpovednou lehotou.
 2. Tieto Podmienky sú platné od 9.12.2019.