Rozana - Rýchly prístup k informáciam mesta alebo obce

Registrácia obyvateľa obce

Hencovce

Prihlasovacie údaje

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).

Ako subjekt údajov súhlasím, aby správca osobných údajov MK hlas, s.r.o., IČO 45352305, so sídlom Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov, spracovával moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, pohlavie, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítača, mobilného telefónu alebo iného zariadenia, aktuálna poloha za účelom zasielania informačných správ, zisťovania názorov v anketách komunikačnej služby ROZaNA po dobu 5 rokov.

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľom dátových záloh a právnym a ekonomickým poradcom správcu osobných údajov.

Ak ešte nemám vek 15 rokov, musí vyššie uvedený súhlas potvrdiť môj zákonný zástupca. Týmto prehlasujem, že beriem toto obmedzenie na vedomie a nebudem ho nijak obchádzať.

Správca osobných údajov:
MK hlas, s.r.o., IČO 45352305, Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Kontaktné údaje:
Ing. Konštantín Makara, tel. +421 902 848 848, e-mail - makara@mkhlas.sk

Účel spracovania osobných údajov:
Využívanie služieb komunikačnej platformy ROZaNA.

Právny základ spracovania osobných údajov:
Splnenie povinnosti chrániť osobné údaje podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou k zaisteniu riadneho fungovania komunikačnej služby ROZaNA. Poskytnutie akýchkoľvek údajov je dobrovoľné, ich neposkytnutím Vám nebudú sprístupnené služby, ktoré sú viazané na tento súhlas.

Všeobecné:

Užívateľ je prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjektom, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Poskytovateľ je sprostredkovateľom týchto osobných údajov, teda subjektom, ktorý na základe poverenia prevádzkovateľa osobné údaje spracúva. Užívateľ je v postavení prevádzkovateľa a poskytovateľ v postavení sprostredkovateľa aj v prípade, keď osobné údaje získa pre užívateľa poskytovateľ. Osobné údaje budú z databázy odstránené skončením doby platnosti súhlasu príjemcu informácií so spracúvaním osobných údajov, alebo skončením platnosti zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr.

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov, najdlhšie do odvolania tohoto súhlasu máte právo získať prístup k svojim osobným údajom, teda získať potvrdenie či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané, pokiaľ áno, máte právo získať prístup k týmto údajom a ďalším konkrétnym informáciám.

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné.

S prihliadnutím k účelom spracovania môžete požadovať doplnenie neúplných osobných údajov.

Máte právo na výmaz osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch.

Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch.

Môžete získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môžete poskytnúť svoje osobné údaje inému správcovi osobných údajov.

Kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, čím nebude dotknutá zákonnosť spracovania pred týmto odvolaním.

Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že správca osobných údajov spracováva Vaše osobné údaje neoprávnene alebo inak porušuje Vaše práva.

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Po vznesení námietky nebudú už Vaše osobné údaje pre tento účel spracovávané.

Späť do prehľadu