Rozana - Rýchly prístup k informáciam mesta alebo obce

Registrácia obyvateľa obce

Borinka

Prihlasovacie údaje

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl.6 ods.1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

Ako dotknutá osoba súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom MK hlas, s.r.o., IČO 45352305, so sídlom Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22446/P v rozsahu Meno, Priezvisko, Ulica, Mesto (Obec), tel. číslo a emailová adresa.

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľom dátových záloh, IT podpore a právnym a ekonomickým poradcom prevádzkovateľa.

Týmto prehlasujem, že mám viac ako 16 rokov. V prípade nedovŕšenia uvedeného veku je potrebný súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
MK hlas, s.r.o., IČO 45352305, Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22446/P

Kontaktné údaje: Ing. Konštantín Makara, tel. +421 902 848 848, e-mail - makara@mkhlas.sk

Účel spracovania osobných údajov:
Využívanie služieb komunikačnej platformy ROZaNA

Právny základ spracovania osobných údajov:
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl.6 ods.1 písm. a) Nariadenia GDPR

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a slúži na zaistenie riadneho fungovania komunikačnej platformy ROZaNA. Poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutím osobných údajov Vám nebudú sprístupnené služby, ktoré sú viazané na tento súhlas.

Doba spracúvania osobných údajov
Po dobu existencie súhlasu so spracovaním OÚ v súvislosti s využívaním služieb komunikačnej platformy ROZaNA, max. po dobu existencie účtu tej-ktorej samosprávy.

Prenos osobných údajov do tretích krajín / medzinárodných organizácii sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Som si vedomý/á, že ako dotknutá osoba môžem súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie alebo vymazaním komunikačnej platformy ROZaNA zo svojho zariadenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má – právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané; právo na opravu osobných údajov; právo na vymazanie; právo na obmedzenie spracúvania; právo na prenosnosť osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Viac info www.dataprotection.gov.sk.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na tomto odkaze: www.mkhlas.sk.

Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný/á podľa čl.13 a 14 Nariadenia GDPR o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.

Späť do prehľadu